For at gøre brug af denne funktion skal man udfylde linjerne 2-4 med brugernavn, adgangskode og URL til det API man ønsker at kalde.

URL skal indeholde Main URL til det API man ønsker at kalde, fx. http://hartnet.dk/api/v2/

Der efter kan man kalde Get-APIService med følgende obligatoriske parametre:

 1. User
 2. Method – “GET”, “POST”, “PUT”, “DELETE”
 3. Endpoint

Fx. Get-APIService -User $credentials -Method GET -Endpoint “”

 

$credentials = @{
  "username" = "x"
  "password" = "x"
  "url"   = "x"
}

function Get-FreshService {
  [CmdletBinding()]
  param (
    [Parameter(Mandatory)]
    $User,
    [Parameter(Mandatory)]
    $Endpoint,
    [Parameter(Mandatory)]
    [ValidateSet("GET", "POST", "PUT", "DELETE")]
    $Method,
    $Body
  )
    [Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
  $base64AuthInfo = [Convert]::ToBase64String([Text.Encoding]::ASCII.GetBytes(("{0}:{1}" -f $User.username, $User.password)))

  $Params = @{
    "Uri"     = $User.url + $Endpoint
    "Method"   = $Method
    "ContentType" = "application/json"
    "Headers"   = @{Authorization = ("Basic {0}" -f $base64AuthInfo) }
  }

  switch ($method) {
    "GET" { 
      Invoke-WebRequest @Params #| ConvertFrom-Json
    }
    "POST" {
      Invoke-WebRequest @Params -Body $Body
    }
    "PUT" {}
    "DELETE" {}
    Default {}
  }
}